WIE ZIJN WIJ?

Wie zijn wij?
Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. In ons land zijn ruim 150 gemeenten aangesloten bij dit kerkverband. In totaal heeft dit kerkverband bijna 106.000 leden.
De Gereformeerde Gemeenten vormen een protestants kerkverband. Het heet gereformeerd, omdat de mensen binnen dit kerkverband willen gaan in het spoor van de Reformatie (de kerkhervorming) in de zestiende eeuw.

Kerkdienst
De kern van het gemeenteleven is de kerkgang. Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen. In elke dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. Daarom staat de kansel, die ook wel preekstoel wordt genoemd, in de kerkzaal in het middelpunt. De voorganger op de kansel, die in de dienst een gedeelte uit de Bijbel uitlegt, is daarmee voor iedereen goed zichtbaar. In de preek wordt ons duidelijk gemaakt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering. En ons wordt verkondigd wat God ons wil schenken door het geloof in de Heere Jezus Christus, namelijk het eeuwige leven. Wij worden opgeroepen ons leven te richten op de eer van God.
U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

Kerkelijke activiteiten
In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Wij geven aan de jongeren van onze gemeente catechisatie onderwijs, in de lessen wordt de geloofsleer met elkaar overdacht ter voorbereiding op het doen van hun geloofsbelijdenis. Ook is er een zondagsschool voor de kinderen, is er een koor en zijn er diverse verenigingen voor kinderen, jonge mensen en ouderen. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten.

Onze geschiedenis
Toen het modernisme in Enkhuizen door ging dringen, voelden verschillende leden van de twee grote Kerken der Reformatie – de Zuider- en de Westerkerk - zich genoodzaakt om zich te beraden over de toekomst. Er werd, met verdriet in het hart, opnieuw gekozen voor afscheiding.
Het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente gaat terug tot 1865, toen er uit één van de kerkelijke gezelschappen in het Zuiderzeestadje een Kruisgemeente ontstond. Wie de gemeente heeft geïnstitueerd, is niet bekend. De Enkhuizer Kruiskerk wees in 1869 de samenvoeging met de Christelijk Afgescheiden Gemeenten van de hand en bleef als Vrije Kruisgemeente zelfstandig. In 1931 besloot het overgrote deel de gemeente zich aan te sluiten bij de Geref. Gemeenten. Vanaf het begin trokken de Kruisgezinde Andijkers samen met de Enkhuizer leden op. Vanaf 1932 tot 2012 was de Andijker Gereformeerde Gemeente zelfstandig en vanaf 2012 weer samen met de Enkhuizer moedergemeente.

De kerkgebouwen
Na aanvankelijk in een woonhuis bij elkaar te zijn gekomen, betrekt men al spoedig een verbouwd pakhuis aan de Breedstraat, in de volksmond ook wel ‘Ansjovis- of Klompenkerkje’ genoemd. In 1963 wordt de nieuwe kerk aan de Wegjes in gebruik genomen. Na bijna vijftig jaar lang dienst te hebben gedaan werd deze kerk overgedragen aan de federatiegemeente ‘Levend Water’, waardoor het ook verder als kerkgebouw in gebruik bleef. Vanaf zondag 1 januari 2012 kerkt de Gereformeerde Gemeente Enkhuizen (bestaande uit de samengevoegde gemeenten van Andijk en Enkhuizen) in de 'Ontmoetingskerk' aan de Klopperstraat. Ook deze 'eerste dienst' op de nieuwjaarsmorgen bediende Ds. G. Heijkamp het Woord.

De voltooide kerk in de Klopperstraat werd door de Gereformeerde Kerk in 1904 in gebruik genomen, nadat hun kerkgebouw aan de Peperstraat te klein was geworden. Het gebouw is een typisch voorbeeld van een kerkbouw van de “nieuwe” protestante kerken in het begin van de vorige eeuw. Een kruiskerk, sober van inrichting, met vooral veel zitplaatsen op de begane grond en op drie gaanderijen. De bouwstijl wordt ook wel eens omschreven als neo-romaanse bouwstijl. Een van de latere en grootste veranderingen is de verbouwing van 1982, waar de tussenverdieping in de kerk geplaatst is en de zalen gerealiseerd zijn. Na deze verbouwing is de naam ‘Ontmoetingskerk’ geïntroduceerd.
Nadat de Gereformeerde Kerk als PKN-gemeente naar de Zuiderkerk verhuisde werd het te verlaten kerkgebouw door onze gemeente aangekocht.

Het orgel
In eerste instantie is in de nieuwe kerk gebruik gemaakt van een pijporgel uit de vorige kerk. De laatste keer dat het orgel uit 1928 zijn klanken heeft laten horen, was op zondag 22 november 1981.
Omdat het orgel na de renovatie van het kerkgebouw in 1982 echter niet meer te restaureren was, werd er besloten een nieuw orgel te laten bouwen. Dit instrument is als Opus 25 opgeleverd, waarbij nog gebruik is gemaakt van enig pijpwerk – uit de Peperstraatkerk – uit 1883. Die pijpen zijn dus al ruim 135 jaar oud!

De luidklok
Vermeldenswaard is dat de luidklok van de Ontmoetingskerk afkomstig is uit de eerder genoemde Zuiderkerk. In de hoogste toren hangt deze luidklok van voor de reformatie uit 1523. De klok heeft als opschrift IHESUS-MARIA-IOHANNES Gheraldus de Wou me Fecit anno Domini MCCCCCXXIII. De klok heeft nog enige tijd in de eerder genoemde Westerkerk gehangen en ook in de Drommedaris. De klok is door de Gemeente Enkhuizen vanaf ongeveer 1960 uitgeleend aan de toenmalige Gereformeerde Kerk in de Klopperstraat.